Sociale rechten in België

Dit artikel is een aanvulling op een artikel uit Drukwerk voorjaar 2020

Heeft mijn kind met de ziekte van Hirschsprung recht op verhoogde kinderbijslag (zorgtoeslag)?

Of een kind met de ziekte van Hirschsprung in aanmerking komt voor de zorgtoeslag hangt sterk af van de situatie. Er zijn immers heel wat verschillen in de uitkomst na de operatie. Sommige kinderen hebben weinig tot geen medicatie of zorgen meer nodig na de operatie terwijl anderen een blijvend stoma hebben. Of uw kind met de zieke van Hirschsprung in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, wordt bekeken aan de hand van 3 pijlers:

  1. de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de beperking, aandoening of ziekte van je kind
  2. de invloed op het dagelijkse leven van je kind, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit en leervermogen
  3. de invloed op je gezin, zoals medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen.

De evaluerende arts kent aan elke pijler punten toe. Je kind heeft recht op een toeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen.

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van het aantal punten dat wordt toegekend door de arts van Kind en Gezin. Voor Vlaanderen kunnen de bedragen geraadpleegd worden via https://www.vlaanderen.be/de-zorgtoeslag-voor-specifieke-ondersteuningsbehoeften-groeipakket

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen in Vlaanderen?

U neemt contact op met uw kinderbijslag fonds. Zij starten het dossier op bij Kind en Gezin.

Meer weten over kinderbijslag?

Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag
Brussel: https://www.iriscare.brussels/nl/burgers/gezinnen-met-kinderen/algemene-info-voor-uw-kinderbijslag/
Wallonië: https://www.famiwal.be/portail
Duitstalige gemeenschap: https://www.ostbelgienfamilie.be

Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?

Of u als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming heeft hangt van uw situatie. Er zijn 3 mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen nl.:

  • u ontvangt een specifieke uitkering OF
  • u bent ingeschreven bij uw mutualiteit onder een specifieke hoedanigheid OF
  • uw inkomen valt onder een bepaald grensbedrag

Meer informatie vindt u bij uw mutualiteit.

Mijn kind, met de ziekte van Hirschsprung, krijgt de zorgtoeslag voor kind met een handicap of aandoening. Heeft het dan ook automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?

Nee, ook voor kinderen die reeds de zorgtoeslag ontvangen gelden er bepaalde voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen. Indien uw kind 4 punten in de eerste pijler kreeg toegewezen (zonder stoma, sondevoeding of thuisbegeleiding wordt dit bijna niet toegewezen), heeft het ook recht op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit. Indien dit niet het geval is, hangt het recht op de verhoogde tegemoetkoming af van de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Hoe kan ik verhoogde tegemoetkoming aanvragen?

De verhoogde tegemoetkoming moet niet aangevraagd worden. De toekenning gebeurt automatisch door de mutualiteit indien u voldoet aan de voorwaarden

 Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op een bijkomstige tegemoetkoming voor mijn medische kosten?

Ja, indien het remgeld van uw medische kosten 2 jaar na elkaar boven een bepaald bedrag uitkomt en u voldoet ook aan andere toelatingsvoorwaarden (bv. recht op verhoogde kinderbijslag) heeft u recht op het chronisch forfait. De toekenning van dit forfait verloopt automatisch. U ontvangt hierover wel een brief van uw mutualiteit. De erkenning chronische ziekte wordt automatisch toegekend voor 2 jaar maar kan verlengd worden naar 5 jaar omwille van een weesziekte namelijk de ziekte van Hirschsprung. Uw arts moet hiervoor een attest van de mutualiteit invullen. Dit attest bezorgt u, via uw mutualiteit aan de adviserend geneesheer. U vindt dit attest via https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/medisch-getuigschrift-chronische-ziekte.pdf

Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op een tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal?

Ja, indien u lijdt aan een onbehandelbare vorm van incontinentie heeft u mogelijks recht op een forfaitaire tegemoetkoming van uw mutualiteit. LET OP fecale incontinentie alleen is onvoldoende er moet ook een bepaalde mate van urinaire incontinentie zijn. Het incontinentieforfait kan aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Uw arts moet een document invullen dat u via uw mutualiteit laat bezorgen aan de adviserend geneesheer. U vindt dit attest via

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier-onbehandelbare-incontinentie-forfait.pdf

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan er ook via het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aangevraagd worden. Deze aanvraag verloopt via de sociale dienst van uw behandelend ziekenhuis of mutualiteit en het team indicatiestelling.

 Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op een tegemoetkoming voor de aankoop van spoelmateriaal?

 Nee, voorlopig is er geen tegemoetkoming voor de aankoop van spoelmateriaal.

 Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op bepaalde gemeentelijke premies?

Ja, als patiënt met de ziekte van Hirschsprung komt u mogelijks in aanmerking voor bepaalde gemeentelijke premies zoals bijvoorbeeld een afvalpremie bij incontinentie of stoma, een sociaal-pedagogische premie of een mantelzorgpremie voor kinderen met verhoogde kinderbijslag. De soorten premies en ook de voorwaarden verbonden aan de premies verschillen van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst premies en pensioen van het OCMW van uw gemeente. Via https://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx kan u ook een deel informatie terugvinden.

Kan ik als ouder van een kindje met de ziekte van Hirschsprung thuis blijven om voor mijn kind te zorgen?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om minder te gaan werken of om volledig thuis te blijven en voor uw kind met de ziekte van Hirschsprung te zorgen. Via de RVA kan u een uitkering aanvragen voor:

– Thematisch verlof (ouderschapsverlof/ medische bijstand)

– Loopbaanonderbreking met zorg motief

Meer informatie via https://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven

Het eerste jaar dat u uw loopbaan onderbreekt heeft u mogelijks ook recht op de Vlaamse aanmoedigingspremie meer informatie via https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Ook indien u volledig werkloos bent kan u vrijgesteld worden van uw verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Meer informatie via https://www.rva.be/nl/nieuws/mantelzorg-nieuwe-reglementering-voor-werklozen

Heb ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung recht op een European Disability Card (EDC)?

Ja, indien uw handicap reeds erkend is of indien u reeds andere voordelen geniet als persoon met een handicap bijvoorbeeld een integratie of participatie tegemoetkoming, als u een parkeerkaart heeft. Ook kinderen die verhoogde kinderbijslag ontvangen hebben recht op de EDC. De EDC is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen biedt.  Meer informatie vindt u op https://eudisabilitycard.be/nl

Kom ik als patiënt met de ziekte van Hirschsprung in aanmerking voor bepaalde andere voordelen of ondersteunende diensten?

Medische Toiletpas

Een plaspas of toiletpas is een pas voorzien voor stoma-dragers, MS-patiënten en mensen met een chronische darmziekte. Dankzij de pas kunnen deze mensen zonder problemen op een snelle manier naar het toilet. De toiletpas geeft mensen een gevoel van veiligheid, wat hen toelaat om actief deel te nemen aan de samenleving.

Meer weten over de Medische Toiletpas? 

http://www.plaspas.info

Oppashulp/ thuisoppas voor een kind met beperking of een chronisch ziek kind

Sommige mutualiteiten bieden naast een thuisoppasdienst voor (acute) zieke kindjes ook oppasmogelijkheden aan voor kinderen met een beperking of chronisch zieke kinderen. De voorwaarden, prijs alsook de taken die uitgevoerd mogen worden, kunnen verschillen.

Meer weten over oppashulp/ thuisoppas?

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/oppashulp/chronisch-zieke-kinderen?fbclid=IwAR2rY4fKZ2S9I0sBr2g7i02DtwHgAPFXU-w0nnkpdZBzysieIB_zePJXQxs

https://www.bondmoyson.be/wvl/zorg-comfort/kinderzorg/thuisoppas/Pages/Thuisoppas-Kinderen-met-een-Zorgbehoefte.aspx?fbclid=IwAR3biOsuUjWc6V-Q00XVg7F_hkfMz-gN0kX94riLrbJtE8zfTC5_zz6lzqw

Dit artikel is geschreven door Evy Langendries voor Drukwerk 13-2020.